Kilka słów o nas

O Nas

Instytut Doskonalenia Nauczycieli "Solidarność" (dalej IDN "S") jest niepubliczną, ogólnopolską, akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli. 27 września 2000 r. Minister Edukacji Narodowej wpisał IDN "S" do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim. 

Organem prowadzącym IDN "S" jest Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli "Solidarność" (dalej IPN "S"), które działa od 2000 r. Celem IPN"S" jest szeroka działalność edukacyjna i promocyjna, związana ze środowiskiem nauczycielskim na szczeblu lokalnym i krajowym.

Cel swój Stowarzyszenie realizuje m.in. poprzez:

1) edukację nauczycieli na wszystkich szczeblach,

2) prowadzenie kursów doskonalących i kwalifikacyjnych,

3) prowadzenie studiów podyplomowych – we współpracy z uczelniami wyższymi,

4) wydawanie publikacji,

5) organizowanie spotkań i konferencji krajowych i międzynarodowych,

6) prowadzenie badań opinii społecznych,

Niektóre realizowane przez IPN "S" projekty:

- przeprowadzenie badań nad przyczynami socjo–demograficznymi przemocy i opracowanie narzędzi do badania zagrożeń społecznych w szkole,

- opracowanie programu i prowadzenie kursów doskonalących w całej Polsce dla nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz psychologów pt. „Agresja  i przemoc: identyfikacja, diagnoza, interwencja”,

- opracowanie programu szkoleń pt. „Edukacja bez przemocy” oraz przeprowadzenie szerokich szkoleń dyrektorów szkół oraz rad pedagogicznych,

- realizacja projektu "E-learning sposobem na unowocześnienie kształcenia ustawicznego w województwie pomorskim" jako partner. Lider projektu - firma szkoleniowa COMBIDATA Poland Sp. z o.o. Projekt był realizowany w placówkach edukacyjnych prowadzących kształcenie ustawiczne,

- realizacja wspólnie z Krajową Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ "S" wieloletniego projektu „Letnia Akademia w Nowej Kaletce” w ramach współpracy  polsko-niemieckiej  NSZZ "Solidarność" i Gewerkschaft Erziehung Und Weissenschaft GEW, 

- produkcja filmu "Polskie Drogi do Niepodległości", 

- wydawanie ogólnopolskiego dwutygodnika „Przegląd Oświatowy”.

Cele szkoleniowe Stowarzyszenie IPN "S" realizuje poprzez powołany przez nie Instytut Doskonalenia Nauczycieli "Solidarność". Celem IDN "S" jest działanie na rzecz rozwoju nowoczesnego systemu i metod doskonalenia nauczycieli w Polsce, w tym prowadzenie doskonalenia nauczycieli w różnych formach. W szczególności IDN "S":

- prowadzi doskonalenie zawodowe nauczycieli i osób zarządzających oświatą, w tym szkolenia z branży IT,

- prowadzi  kursy kwalifikacyjne nadające nauczycielom kwalifikacje (m.in. kursy z zakresu zarządzania oświatą),

- prowadzi studia podyplomowe we współpracy z uczelniami wyższymi,

- prowadzi wymianę doświadczeń, organizację konferencji z dziedziny oświaty i doskonalenia zawodowego z partnerami krajowymi i zagranicznymi,                  

- organizuje doradztwo dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz organów JST zarządzających oświatą,

- organizuje wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami i szkołami. 

IDN" S" działa w systemie filialnym, posiada 25 filii w całym kraju. Poszczególne filie IDN "S" organizowane są na terenie działania Regionalnych Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "S" i ściśle współpracują ze strukturami NSZZ "S" w szkołach i placówkach oświatowych w zakresie diagnozowania potrzeb szkoleniowych i organizacji szkoleń.  

Odbiorcami bogatej oferty szkoleniowej IDN „S” są nauczyciele, w tym członkowie NSZZ "S" z całej Polski.

Kursy kwalifikacyjne i pozostałe formy doskonalenia nauczycieli realizowane są przez profesjonalną kadrę. 

IDN "S" posiada sieć współpracy z wieloma trenerami/wykładowcami z różnych dziedzin z całego kraju. Działalność IDN "S" jest wysoko oceniana w różnych formach ewaluacji przez nauczycieli i dyrektorów.