STATUT

STATUT OGÓLNOPOLSKIEJ NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI DOSKONALENIA Instytut Doskonalenia Nauczycieli ”Solidarność”
§ 1
Ogólnopolska Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli: Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność” (zwana dalej IDN „S”) jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym działającą na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045) oraz niniejszego statutu.

Organ prowadzący

Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność” 

Przewodniczący

Jerzy Ewertowski

ul. Wały Piastowskie 24

80-855 Gdańsk