IDN" S" działa w systemie filialnym, posiada 25 filii w całym kraju. Poszczególne filie IDN "S" organizowane są na terenie działania Regionalnych Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" i ściśle współpracują ze strukturami NSZZ "S" w szkołach i placówkach oświatowych w zakresie diagnozowania potrzeb szkoleniowych i organizacji szkoleń. Odbiorcami oferty szkoleniowej placówki są w szczególności nauczyciele – członkowie NSZZ „Solidarność” na terenie całego kraju. Placówka współpracuje ściśle z Radą Programową NSZZ „Solidarność” poszczególnych regionów.
Kursy kwalifikacyjne i pozostałe formy doskonalenia nauczycieli realizowane są przez profesjonalną kadrę zatrudnianą przez IDN "S" na czas kursu/szkolenia, najczęściej spośród stałych współpracowników, zgodnie z wymaganiami realizowanych programów. IDN "S" posiada sieć współpracy z wieloma trenerami/wykładowcami z różnych dziedzin z całego kraju. IDN „S” współpracuje również z wykładowcami akademickimi, ekspertami Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Bibliotek Pedagogicznych, innych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli.

Cele szkoleniowe Stowarzyszenie IPN "S" realizuje poprzez powołany przez nie Instytut Doskonalenia Nauczycieli "Solidarność" (dalej IDN „S”). Celem IDN "S" jest działanie na rzecz rozwoju nowoczesnego systemu i metod doskonalenia nauczycieli w Polsce, w tym prowadzenie doskonalenia nauczycieli w różnych formach. W szczególności IDN "S":
- prowadzi doskonalenie zawodowe nauczycieli i osób zarządzających oświatą,
- prowadzi kursy kwalifikacyjne nadające nauczycielom kwalifikacje (m.in. kursy z zakresu zarządzania oświatą),
- prowadzi studia podyplomowe we współpracy z uczelniami wyższymi,
- prowadzi wymianę doświadczeń, organizację konferencji z dziedziny oświaty i doskonalenia zawodowego z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
- organizuje doradztwo dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych oraz organów JST zarządzających oświatą,
- organizuje wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami i szkołami.

Niektóre realizowane przez IPN "S" projekty:
- przeprowadzenie badań nad przyczynami socjo–demograficznymi przemocy i opracowanie narzędzi do badania zagrożeń społecznych w szkole,
- opracowanie programu i prowadzenie kursów doskonalących w całej Polsce dla nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz psychologów pt. „Agresja i przemoc: identyfikacja, diagnoza, interwencja”,
- opracowanie programu szkoleń pt. „Edukacja bez przemocy” oraz przeprowadzenie szerokich szkoleń dyrektorów szkół oraz rad pedagogicznych,
- realizacja projektu "E-learning sposobem na unowocześnienie kształcenia ustawicznego w województwie pomorskim" jako partner. Lider projektu - firma szkoleniowa COMBIDATA Poland Sp. z o.o. Projekt był realizowany w placówkach edukacyjnych prowadzących kształcenie ustawiczne,
- realizacja wspólnie z Krajową Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ "S" wieloletniego projektu „Letnia Akademia w Nowej Kaletce” w ramach współpracy polsko-niemieckiej NSZZ "Solidarność" i Gewerkschaft Erziehung Und Weissenschaft GEW,
- produkcja filmu "Polskie Drogi do Niepodległości",
- wydawanie ogólnopolskiego dwutygodnika „Przegląd Oświatowy”.

KONCEPCJA PRACY INSTYTUTU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „SOLIDARNOŚĆ”
WIZJA IDN „S”
IDN”S” i jego filie to sprawnie zorganizowana placówka doskonalenia nauczycieli, której zadania są realizowane przez kompetentnych i wykwalifikowanych wykładowców. Skutecznie realizuje zadania wspomagające efektywność kształcenia
i wychowania oraz świadczy usługi edukacyjne zgodnie z zapotrzebowaniem klientów. Zadaniem IDN „S” jest stworzenie silnej placówki doskonalenia wspierającej nauczycieli w podnoszeniu i zdobywaniu nowych kwalifikacji, pozwalających odnaleźć im się na lokalnym rynku pracy.
MISJA IDN „S”
Misją Instytutu Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność” jest:
• Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu ich kompetencji zawodowych,
• Pokazanie możliwości łączenia wiedzy z praktyką,
• Promocja dobrych praktyk,
• Stwarzanie okazji i udostępnienie miejsca do spotkań i wymiany doświadczeń,
• Towarzyszenie w rozwoju zawodowym nauczycieli, wychowawców,
• Kreowanie przyszłości edukacyjnej,
• Inspirowanie do zmian,
• Poszukiwanie nowych rozwiązań edukacyjnych.

CEL STRATEGICZNY
Zaspakajanie potrzeb nauczycieli i dyrektorów w zakresie doskonalenia zawodowego. Wspomaganie rozwoju szkół i podnoszenie jakości kształcenia. Aby to osiągnąć IDN „S”:
• posiada w kraju status rozpoznawalnej placówki prowadzącej doskonalenie nauczycieli. Składa się na to m.in. wynik przeprowadzonej w 2016 r. przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku ewaluacji zewnętrznej problemowej oraz przyznanie IDN „S” tytułu placówki akredytowanej w 2017 r.
• wprowadza zmiany jakościowe w procesie kształcenia, wychowania i profilaktyki dzięki konsekwentnemu ich monitorowaniu
• mobilizuje nauczycieli do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, tworzenia programów własnych, wprowadzania innowacji pedagogicznych
• stwarza nauczycielom możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez organizowanie studiów podyplomowych, kursów, szkoleń i seminariów
• współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji
• zapoznaje się z przykładami „dobrych praktyk”, stosuje je w praktyce i dzieli się nimi z innymi placówkami podczas spotkań, konferencji
•IDN „S” zamierza specjalizować się w szkoleniach z zakresu terapii dla uzależnionych. Przygotowujemy się do powołania specjalistycznego ośrodka.
• aktywnie i skutecznie aplikuje o granty unijne – w drugiej edycji konkursu grantowego w ramach projektu „Lekcja:Enter” projekty IDN „S” znalazły się na liście wniosków zatwierdzonych do udzielenia wsparcia w maksymalnie dozwolonej liczbie, czyli w 7 województwach. Obecnie trwają przygotowania do podpisania umów. "Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli
i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych. Projekt jest realizowany w partnerstwie trzech organizacji: Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutu Spraw Publicznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. (Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych)
• wykorzystuje e-learning jako jeden z możliwych modeli uczenia się mający na celu zaspakajanie rosnącej potrzeby stałego dokształcania się, szczególnie wśród osób dorosłych. Jest to także forma kształcenia, która stale ewoluuje – coraz powszechniejsze stają się rozwiązania, w których do uczenia się używa się telefonów czy innych przenośnych urządzeń (np. tabletów, iPodów)
• współpracuje z uczelniami wyższymi.