ŚWIAT NOWEJ EDUKACJI

"Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023.

Podczas bezpłatnych szkoleń, uczestnicy szkoleń podniosą swoje kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych (w tym na platformie epodreczniki.pl), a także rozwiną kompetencje metodyczne w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania, w szczególności z metod wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), np. odwrócona lekcja czy webquest).
Projekt zakłada kilka cykli. Każdy cykl będzie realizowany dwuetapowo:
1. Wyłonienie instytucji, organizacji firm szkoleniowych (grantobiorców) odpowiedzialnych za szkolenia nauczycieli w poszczególnych województwach
W konkursie mogą brać udział:
publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli,
organizacje pozarządowe we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
szkoły wyższe prowadzące kwalifikacyjne studia dla nauczycieli we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli
2. Realizacja szkoleń - rekrutacja i szkolenia nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach następujących grup przedmiotowych:
• edukacja wczesnoszkolna
• humanistyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
• matematyczno- przyrodnicza dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
• artystyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
• informatyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Szkolenia odbywają sie w podziale na dwa bloki:

1. Szkolenie dla nauczycieli 4 grup przedmiotowych
które pokaże korzyści z wykorzystywania stron, aplikacji, wszelkiego rodzaju ogólnodostępnych zasobów cyfrowych w swojej codziennej pracy edukacyjnej. Nauczyciele dowiedzą się m.in. jak korzystać z portali edukacyjnych (w tym e-podręczniki), elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych.

2. Szkolenie dla nauczycieli informatyki
Jesteś nauczycielem/nauczycielką informatyki – to szkolenie przygotuje Cię do realizacji podstawy programowej w zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów oraz programowania.

Zmiana w szkole nie może zajść bez dyrektora/dyrektorki szkoły, dlatego do udziału w szkoleniu zapraszamy także przedstawicieli kadry kierowniczej. Dodatkowo dyrektorzy mają możliwość skorzystania z modułu online „Aktywna lekcja z TIK”, podczas którego będzie mógł/mogła przygotowaćplan włączenia TIK do edukacyjnej pracy szkoły.

Na szkolenia grupę nauczycieli zgłasza dyrektor/dyrektorka szkoły. Prosimy nauczycieli o niezgłaszanie się indywidualnie. W szkoleniu z każdej szkoły zapraszamy zespoły liczące co najmniej od 2 do 5 nauczycieli (w zależności od wielkości szkoły).
W szkoleniu mogą wziąć udział wszyscy nauczyciele z danej szkoły.

Docelowo przyznanych zostanie około 100 grantów w wysokości do 450 tys. złotych każdy, dzięki czemu przeszkolonych zostanie ponad 75 000 nauczycieli z całej Polski (co stanowi 15% wszystkich nauczycieli). Dużą wagę przywiązywać będziemy do rekrutacji nauczycieli z obszarów wiejskich i małych miejscowości (30% przeszkolonych).

Przeprowadziliśmy dwa konkursy grantowe. Kolejny planowany jest na jesień 2020 roku.

♦♦♦
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
(Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych").

 

Ze względu na trwający stan epidemii wszystkie szkolenia w ramach projektu odbywają się online.

Zapoznaj się z warunkami oferty dla trenerów lokalnych i regionalnych.