STATUT

STATUT OGÓLNOPOLSKIEJ NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI DOSKONALENIA Instytut Doskonalenia Nauczycieli ”Solidarność”
§ 1
Ogólnopolska Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli: Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność” (zwana dalej IDN „S”) jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym działającą na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045) oraz niniejszego statutu.

§ 2
1. Organem prowadzącym IDN „S” jest Stowarzyszenie: Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność”.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty.
§ 3
Siedzibą IDN „S” jest miasto Gdańsk.
§ 4
Celem IDN „S” jest działanie na rzecz rozwoju nowoczesnego systemu i metod doskonalenia nauczycieli w Polsce, w tym prowadzenie doskonalenia nauczycieli w różnych formach.

§ 5
Dla osiągnięcia celu IDN „S” współpracuje z innymi publicznymi i niepublicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli.
§ 6
1.IDN „S” stosuje i rozwija zasady nowoczesnej edukacji nauczycieli.
2.W szczególności IDN „S” wykonuje następujące zadania:
1) prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i osób zarządzających oświatą,
2) prowadzenie kursów kwalifikacyjnych po uzyskaniu zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny zgodnie z § 21 rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045),
3) promowanie reformy oświaty i upowszechnianie wiedzy pedagogicznej, w tym działalność wydawnicza,
4) promowanie zasad wysokiej jakości doskonalenia nauczycieli,
5) wymiana doświadczeń i organizacja konferencji z dziedziny oświaty i doskonalenia zawodowego z partnerami krajowymi i zagranicznymi, w tym z uczelniami wyższymi,
6) organizowanie doradztwa dla nauczycieli, szkół i placówek oświatowych oraz organów samorządu terytorialnego zarządzających oświatą,
7) organizowanie wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami, szkołami i placówkami oświatowymi,
8) prowadzenie szkoleń w zakresie nowych zawodów i nowych specjalności, m.in. mediacji, ratownictwa medycznego, wiedzy o bezpieczeństwie,
9) realizowanie zadań zamówionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub podległe mu instytucje oraz organy samorządu terytorialnego zarządzające oświatą,
10) występowanie do Zarządu IPN „Solidarność” z wnioskami dotyczącymi grantów krajowych i zagranicznych,
11) realizacja projektów grantowych w ramach Funduszy Europejskich.
3. Zadania IDN „S” realizowane są w systemie doradztwa indywidualnego i w formach zbiorowych.
4. Zadania wymienione w ust. 2 realizowane są w miarę możliwości finansowych IDN „S”.
§ 7
1.Organ prowadzący zapewnia środki finansowe na działalność IDN „S”.
2.Do kompetencji organu prowadzącego należy w szczególności:
1) wyznaczanie kierunków działalności i rozwoju IDN „S”,
2) ustalanie regulaminu organizacyjnego.
3) zatwierdzanie planów pracy i planów finansowych oraz okresowych sprawozdań merytorycznych i organizacyjnych IDN „S”,
4) sprawowanie nadzoru nad działalnością IDN „S”,
5) podejmowanie decyzji w innych sprawach przewidzianych w niniejszym statucie do jego kompetencji.
§ 8
1. Działalnością IDN „S” kieruje dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący.
3. Do zadań dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie pracą IDN „S”,
2) reprezentowanie IDN „S” na zewnątrz,
3) sporządzanie planów pracy i planów finansowych oraz okresowych sprawozdań merytorycznych i finansowych IDN „S”, do zatwierdzenia przez organ prowadzący,
4) zarządzanie funduszami IDN „S” po akceptacji organu prowadzącego,
5) ustalanie szczegółowej struktury organizacyjnej i zakresu zadań poszczególnych komórek organizacyjnych,
6) bieżące informowanie organu prowadzącego o działalności i stanie finansów IDN „S”.
§ 9
1. W IDN „S” może być utworzone stanowisko wicedyrektora.
2. Funkcję wicedyrektora powierza - spośród członków Stowarzyszenia: Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność” - i z funkcji tej odwołuje dyrektor IDN „S”.
3. Zakres obowiązków wicedyrektora ustala dyrektor IDN „S”.
§ 10
1. Na wniosek dyrektora IDN „S” zatrudniani są przez Stowarzyszenie: Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność” pracownicy merytoryczni oraz pracownicy administracji i obsługi.
2. Na stanowiskach merytorycznych mogą być zatrudnieni nauczyciele specjaliści – do organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowej i analitycznej.
3. Pracownicy wymienieni w pkt 2 powinni posiadać kwalifikacje określone w przepisach o szczegółowych kwalifikacjach wymaganych od nauczycieli.
4. Do zadań pracowników merytorycznych w szczególności należy:
1) stałe doskonalenie warsztatu pracy,
2) przygotowanie i prowadzenie zajęć merytorycznych,
3) systematyczne prowadzenie ewaluacji.
5. Szczegółowy zakres zadań pracowników określa dyrektor IDN „S”.
6. Dla realizacji poszczególnych zadań, na wniosek dyrektora IDN „S”, organ prowadzący zawiera umowy zlecenia i umowy o dzieło.
§ 11
1. Środki finansowe na realizację zadań IDN „S” pochodzą z wpłat uczestników i instytucji zamawiających formy doskonalenia, z dotacji lub darowizn osób fizycznych albo prawnych oraz od organu prowadzącego.
2. Decyzje w sprawie inwestycji, zakupu środków trwałych i wyposażenia w IDN „S” podejmuje organ prowadzący.
§ 12
1. IDN „S” prowadzi rejestr wydanych świadectw i zaświadczeń.
2. Nauczyciele, którzy ukończyli kursy kwalifikacyjne, kursy doskonalenia nauczycieli lub inne szkolenia otrzymują świadectwa lub zaświadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. IDN „S” prowadzi dokumentację merytoryczną i finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 13
IDN „S” używa pieczęci podłużnej o treści:
INSTYTUT DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
„SOLIDARNOŚĆ”
80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24
§ 14
Statut IDN „S” nadaje oraz wprowadza w nim zmiany organ prowadzący, który powiadamia o tym właściwy samorząd województwa.
Niniejszy statut został uchwalony i zmieniony uchwałą Nr 5/20 Zarządu Stowarzyszenia Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność” z dnia 7 września 2020 r.